Megvan a 2,5 millió első dózisú oltakozó – A 2021. április 7-étől érvényes korlátozások

A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet szerint a kettőmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásához kapcsolódó rendelkezések az alábbiak.

2. § A kijárási tilalom időszaka az este 10 óra és reggel 5 óra közötti időszak.

3. § (1) A szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések megszüntetésre kerülnek.
(2) A személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín nem köteles zárva tartani.
(3) A személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiségben vagy helyszínen – a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. §-ára figyelemmel – megengedett a szolgáltatás nyújtása és a szolgáltatás igénybe vétele.

4. § (1) Az üzletek kötelező zárva tartási időszaka az este 9.30 óra és reggel 5 óra közötti időszak.
(2) Reggel 5 óra és este 9.30 óra közötti időben – az e rendelet, valamint a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseire figyelemmel – megengedett az üzletekben tartózkodás és vásárlás.

5. § (1) Reggel 5 óra és este 9.30 óra között az üzlet – beleértve a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet alapján kötelezően zárva tartó üzletet – az e rendeletben meghatározott ideiglenes védelmi intézkedések végrehajtása és betartása esetén tarthat nyitva.
(2) Az e rendeletben meghatározott ideiglenes védelmi intézkedések végrehajtását és betartását nem vállaló
a) üzletben az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni,
b) üzlet köteles zárva tartani.
(3) A vendéglátó üzletben való tartózkodás – az e rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet szabályai értelmében – az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig – megengedett. A vendéglátó üzlet e rendelet alkalmazásában nem minősül üzletnek.
(4) A tíz négyzetméteres vagy ennél kisebb vásárlótérrel rendelkező üzlet vásárlóterében az ott foglalkoztatottakon kívül egy időben egy vásárló tartózkodhat.
(5) A tíz négyzetmétert meghaladó vásárlótérrel rendelkező üzlet vásárlóterében az ott foglalkoztatottakon kívül egy időben legfeljebb átlagosan tíz négyzetméterenként egy vásárló tartózkodhat.
(6) Ha a vásárlótér négyzetméterben meghatározott területének egytizede nem egész szám, a kerekítés szabályát úgy kell alkalmazni, hogy a kapott értéket 0,5-től felfelé, ez alatt lefelé kell kerekíteni.
(7) Az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője köteles az üzlet bejárata előtt – a nyitvatartási idő mellett – mindenki számára jól láthatóan kifüggeszteni, hogy a (4)–(6) bekezdés szerinti számítás eredményeként egy időben összesen hány fő vásárló tartózkodhat az üzlet vásárlóterében.
(8) A (2), valamint a (4)–(7) bekezdés szerinti ideiglenes védelmi intézkedés betartásáról
a) az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője,
b) ha az üzlet bevásárlóközpont területén található, az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője mellett a bevásárlóközpont üzemeltetője, illetve vezetője is
köteles gondoskodni.
(9) Az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni arról, hogy
a) a bejutásra várakozók – a közös háztartásban élők kivételével – egymástól 1,5 méteres távolságot folyamatosan tartsanak,
b) a vásárlók számára a kézfertőtlenítés lehetősége az üzlet vásárlóterében folyamatosan biztosított legyen,
c) az üzlet vásárlóterében a felületek fertőtlenítése folyamatos legyen, és
d) a bevásárláshoz használt eszközök (kocsi, kosár) fertőtlenítése folyamatosan megtörténjen.
(10) A (4), valamint az (5) bekezdés alkalmazásában
a) a 14. életévét be nem töltött kiskorút,
b) a 65. életévét meghaladott személy segítőjét és
c) a fogyatékossággal élő személy segítőjét
nem kell figyelembe venni.
(11) Az olyan üzlet, amely nem rendelkezik vásárlótérrel, abban az esetben tarthat nyitva, ha az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője gondoskodik arról, hogy a sorban álló várakozók – a közös háztartásban élők kivételével – egymástól 1,5 méteres távolságot folyamatosan tartsanak.

6. § (1) A Kormány felkéri a vásárlókat, hogy törekedjenek a távolságtartási szabály betartására, és az üzletekben csak a vásárláshoz elengedhetetlenül szükséges időtartamot töltsenek.
(2) A Kormány felkéri a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát és a népegészségügyi szerveket olyan további ajánlások kidolgozására, amelyek a járványügyi védekezést elősegítik.

7. § (1) A bevásárlóközpont üzleten, valamint a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiségen vagy helyszínen kívüli területén történő tartózkodás, közlekedés, továbbá az üzletek, valamint a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiségek vagy helyszínek előtti területen történő várakozás során – a közös háztartásban élők kivételével – mindenki köteles a másik embertől legalább 1,5 méter távolságot tartani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti védelmi intézkedés betartásáról a bevásárlóközpont üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

3. Jogkövetkezmények

8. § Az e rendeletben meghatározott ideiglenes védelmi intézkedések betartását
a) a rendőrség, illetve
b) a fővárosi és megyei kormányhivatalok (a továbbiakban: kormányhivatal)
a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontjára figyelemmel a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzik.

9. § (1) Ha a rendőrség vagy a kormányhivatal az ellenőrzés során, vagy a rendőrség, vagy a kormányhivatal a katona értesítése alapján az 5. § (1), (2), (7)–(9) és (11) bekezdése, valamint a 7. § (2) bekezdése szerinti kötelezettség megszegéséről szerez tudomást, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 38/B. §-ától eltérően
a) 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki,
b) a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.
(2) A rendőrség vagy a kormányhivatal az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezményeket együtt is alkalmazhatja.
(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti jogkövetkezmény azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is alkalmazható.
(4) Az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezmény nem alkalmazható, ha az üzemeltető vagy a vezető a szükséges intézkedéseket megtette a jogellenes helyzet felszámolása érdekében, így különösen, ha
a) a jogsértő személyt felszólította távozásra, és
b) azt követően, hogy a jogsértő személy a távozásra történő felszólításnak nem tett eleget, a rendőrséget értesítette.
(5) Ha az üzemeltető vagy a vezető a (4) bekezdés szerinti, a jogellenes helyzet felszámolása érdekében szükséges intézkedéseket nem tette meg, vagy azokat csak részben tette meg, a rendőrség vagy a kormányhivatal az (1) bekezdésben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazásánál az üzemeltető által tett, a jogszerű állapot helyreállítására irányuló intézkedéseket figyelembe veszi.
(6) A kiszabott bírság megfizetése a rendőrség vagy a kormányhivatal hivatalos honlapján közzétett számlaszámra történő befizetéssel történik.
(7) A bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni.
(8) A bírságot kiszabó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.
(9) Az (1) bekezdés szerinti hatáskör gyakorlója
a) az ellenőrzés helye szerint illetékes rendőrkapitányság,
b) az ellenőrzés helye szerint illetékes kormányhivatal,
c) a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság.

10. § (1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki az 5. § (4) és (5) bekezdése, valamint a 7. § (1) bekezdése szerinti ideiglenes védelmi intézkedést megszegi.
(2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.
(3) Az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a helyszíni bírság összege a Szabstv. 99. § (2) bekezdésétől eltérően ötezer forinttól százötvenezer forintig, a szabálysértés ismételt elkövetése esetén kétszázezer forintig terjed.

13. § (1) A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet a következő 28/C. §-sal egészül ki:
„28/C. § A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően a 3. §-ra, valamint a 9. §-ra tekintettel a 22. §, valamint a 23. § alapján indított eljárásokat, az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni.”
(2) A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet
a)3. § (1)–(3) és (7) bekezdésében a „8 óra” szövegrész helyébe a „10 óra” szöveg,
b)9. § (1)–(3) bekezdésében a „7 óra” szövegrész helyébe a „9.30 óra” szöveg
lép.

14. § (1) A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet a következő 16/A. §-sal egészül ki:
„16/A. § A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően a 6. §-ra tekintettel a 9. §, valamint a 10. § alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni.”
(2) A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet
a)1. § (1) bekezdésében a „8 óra” szövegrész helyébe a „10 óra” szöveg,
b)4. § (1) bekezdésében az „e rendelet szerinti” szövegrész helyébe az „e rendelet, valamint a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet szerinti” szöveg,
c)4. § (2) bekezdésében az „az R.-ben meghatározott” szövegrész helyébe az „az R.-ben, valamint a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendeletben meghatározott” szöveg,
d)4. § (3) bekezdésében az „üzlet köteles” szövegrész helyébe az „üzlet – a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendeletben meghatározott kivétellel – köteles” szöveg
lép.
(3) Hatályát veszti a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet
a)6. §-a,
b)9. § (1) bekezdésében az „a 6. § (1) és (3) bekezdése,” szövegrész,
c)10. § (1) bekezdésében az „a 6. § (2) bekezdése,” szövegrész.
(Forrás: Magyar Közlöny)

A fentiek szerint ez még nem a bulik ideje

Ha érdekesnek találta, egy lájkkal vagy megosztással ajánlja másnak is!

Iratkozzon fel a Balatontipp.hu hírlevelére, hogy ne maradjon le semmiről! A feliratkozással hozzájárul adatainak a hírlevél küldéséhez szükséges kezeléséhez.(Adatvédelmi szabályzatunkat és tájékoztatónkat itt olvashatja)

Légy te az első hozzászóló a(z) "Megvan a 2,5 millió első dózisú oltakozó – A 2021. április 7-étől érvényes korlátozások" íráshoz!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.


*

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Cookie szabályzat Őszintén szólva mi sem vagyunk szerelmesek a Cookie-ba, mert nem szeretjük, ha olyan dolgokat alkalmaznak velünk kapcsolatban, amivel nem vagyunk teljesen tisztába. De egyszerűen nem tudunk mit tenni ellene, ha működtetni akarjuk az oldalunkat, mert az általunk használt szoftverek, segítő alkalmazások erre épülnek. Néhány ilyen, általunk használt Cookie az egyes szolgáltatások működéséhez nélkülözhetetlen, vannak, amelyek információt, statisztikát gyűjtenek a weboldal használatáról, adatokat elemeznek, hogy segítsenek számunkra, vagy az oldalunk működését segítő, biztosító partnereink számára megérteni, az emberek hogyan használják az online szolgáltatásokat, hogy fejleszthessük azokat. A Cookie-k közül egyesek átmenetileg működnek, és a böngésző bezárása után eltűnnek, de tartósak is megtalálhatók köztük, amelyek a számítógépeden tárolódnak. Ha látogatása során Ön mellőzi a Cookie-k használatát, tudnia kell, hogy a oldal nem fog az elvártaknak megfelelően működni. Ha a számítógépén már megtalálható Cookie-k közül szeretne törölni, kattintson a böngészőben található "Súgó" menüpontra és kövesse a böngésző szolgáltatójának utasításait! Még többet megtudhat a Cookie-król, azok törléséről és irányításáról a www.aboutcookies.org weboldalon!

Bezár